prawo pracy

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Ogromna część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, z których mogą wynikać różnorakie roszczenia, zarówno w układzie pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi.

Posiadam wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy nabyte w ramach obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, w tym wielokrotnej reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę za godziny nadliczbowe, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowania, reprezentacji Klientów przed organami państwowymi oraz prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (uczestnictwo w mediacjach).


Oferta Kancelarii skierowana do pracodawców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną dotyczącą bieżącej działalności pracodawców.

W ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom:

 • przygotowujemy i opiniujemy regulaminy, statuty, inne akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy,
 • sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej,
 • sporządzamy umowy o pracę,  kontrakty menadżerskie,
 • reprezentujemy Klientów przed sądami,
 • przygotowujemy umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone,
 • przygotowujemy wypowiedzenie warunków umowy pracę, wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę.

Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami przed sądem pracy.
Pomoc świadczona pracownikom obejmuje, w szczególności dochodzenie roszczeń o:

 • zaległe wynagrodzenie,
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • roszczenia z umów o zakazie konkurencji,
 • inne świadczenia pracownicze.


 

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

 • ul. Gizewiusza 2, 12-200 Pisz
 • email: kontakt@laszczkowski.pl
 • telefon: +48 511 986 729