spółki

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi jedną z głównych dziedzin działalności naszej kancelarii.

Oferujemy usługi pomocy i doradztwa prawnego w szczególności:

 • w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno
  kapitałowych, jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych, również na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy takich spółek;
 • we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółek, w tym w zakresie sporządzania
  umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek;
 • w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
 • w kwestiach związanych ze zbywaniem oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów), zmianami umowy spółki lub statutu, umarzaniem akcji lub udziałów, przymusowym wykupem
  i odkupem akcji, wprowadzaniem systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej oraz zawieraniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
 • w kwestiach związanych z przekształcaniem, łączeniem oraz podziałem spółek prawa handlowego;
 • w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy lub organy;
 • w zakresie realizacji audytów prawnych (due diligence) spółek prawa handlowego;
 • w sprawach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem na terytorium Polski oddziałów spółek (przedsiębiorców) zagranicznych;
 • w przygotowaniu opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek
  handlowych oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

 

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

 • ul. Gizewiusza 2, 12-200 Pisz
 • email: kontakt@laszczkowski.pl
 • telefon: +48 511 986 729